Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


Module trajnimi për: "Përfaqësim gjinor", "Menaxhim të burimeve njerëzore nga aspekti gjinor", "Buxhetim i përgjegjshëm"

Gjatë zbatimit të këtij projekti QKSGJ ka realizuar disa module trajnimi për: "Përfaqësim gjinor", "Menaxhim të burimeve njerëzore nga aspekti gjinor", "Buxhetim i përgjegjshëm" - Përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile iu ofruan këto trajnime të mbajtura nga ekspertë të fushave përkatëse. Ata patën mundësinë të njihen me terminologjinë përkatëse dhe gjithashtu iu prezantuan shembuj konkretë që mund të përdorin në vendin e tyre të punës.