Hulumtime

PERCEPTIMET E QYTETARËVE MBI BARAZINË GJINORE DHE DHUNËN ME BAZË GJINORE NË KOSOVË

PERCEPTIMET E QYTETARËVE MBI BARAZINË GJINORE DHE DHUNËN ME BAZË GJINORE NË KOSOVË

Shkarko >>

Fjalorth me konceptet kyçe në fushën e studimeve gjinore

Fjalorth me konceptet kyçe në fushën e studimeve gjinore

Shkarko >>

MBROJTJA NGA DISKRIMINIMI NË KOSOVË

MBROJTJA NGA DISKRIMINIMI NË KOSOVË

Shkarko >>

NGACMIMET SEKSUALE NË ADMINISTRATËN PUBLIKE NË  KOSOVË:  PROBLEM I DUKSHËM PËR VIKTIMAT, I PADUKSHËM PËR SISTEMIN

NGACMIMET SEKSUALE NË ADMINISTRATËN PUBLIKE NË KOSOVË: PROBLEM I DUKSHËM PËR VIKTIMAT, I PADUKSHËM PËR SISTEMIN

Shkarko >>

Ku janë gratë në dialogun Kosovë-Serbi?

Ku janë gratë në dialogun Kosovë-Serbi?

Shkarko >>

Publikimi i raportit të parë të përbashkët të shoqërisë civile për të drejtat e njeriut në Kosovë

Publikimi i raportit të parë të përbashkët të shoqërisë civile për të drejtat e njeriut në Kosovë

Shkarko >>

Dhuna në baza gjinore në Kosovë: Shqyrtim kritik i reagimit të policisë

Dhuna në baza gjinore në Kosovë: Shqyrtim kritik i reagimit të policisë

Shkarko >>

PILOT INDEKSI PËR TË DREJTAT PRONËSORE TË GRAVE

PILOT INDEKSI PËR TË DREJTAT PRONËSORE TË GRAVE

Shkarko >>

Kuota gjinore në bordet e korporatave në Kosovë

Kuota gjinore në bordet e korporatave në Kosovë

Shkarko >>

Gratë në Politikë dhe Qeverisje- Përceptimet e të rinjve/ të rejave

Gratë në Politikë dhe Qeverisje- Përceptimet e të rinjve/ të rejave

Shkarko >>

Sindikatat dhe Barazia Gjinore në Kosovë

Sindikatat dhe Barazia Gjinore në Kosovë

Shkarko >>

PROGRAMET E TRAJNIMIT PËR ÇËSHTJE GJINORE PËR ADMINISTRATËN PUBLIKE TË KOSOVËS

PROGRAMET E TRAJNIMIT PËR ÇËSHTJE GJINORE PËR ADMINISTRATËN PUBLIKE TË KOSOVËS

Shkarko >>

Gratë në Pozita të Larta Vendimmarrëse në Sektorin Publik dhe Parti Politike

Gratë në Pozita të Larta Vendimmarrëse në Sektorin Publik dhe Parti Politike

Shkarko >>

Politikat Gjinore Ne Shoqerine Civile Dhe Sektorin Privat

Politikat Gjinore Ne Shoqerine Civile Dhe Sektorin Privat

Shkarko >>

Pjesëmarrja e grave në vendimmarrje në Kosovë

Pjesëmarrja e grave në vendimmarrje në Kosovë

Shkarko >>

Integrimi gjinor përmes procesit të Integrimit Evropian

Integrimi gjinor përmes procesit të Integrimit Evropian

Shkarko >>

Si votojnë gratë në Kosovë (2014)?

Si votojnë gratë në Kosovë (2014)?

Shkarko >>

Prania e dhunes ne mardheniet e adoleshenteve

Prania e dhunes ne mardheniet e adoleshenteve

Shkarko >>

Ndikimi i ligjit të Punës tek Gratë në Kosovë

Ndikimi i ligjit të Punës tek Gratë në Kosovë

Shkarko >>

E drejta  e Trashëgimisë pronësore të grave në Kosovë

E drejta e Trashëgimisë pronësore të grave në Kosovë

Shkarko >>

Perceptimet e shërbyesve civilë në Kosovë lidhur me ngacmimin seksual në vendin e punës

Perceptimet e shërbyesve civilë në Kosovë lidhur me ngacmimin seksual në vendin e punës

Shkarko >>

Auditimi Gjinor i Projekteve të Bashkimit Evropian në Kosovë

Auditimi Gjinor i Projekteve të Bashkimit Evropian në Kosovë

Shkarko >>

Indeksi i Sigurisë së Grave 2010 Raport për Kosovën

Indeksi i Sigurisë së Grave 2010 Raport për Kosovën

Shkarko >>

Imazhi I Grave Politikane Në Mediat Kosovare

Imazhi I Grave Politikane Në Mediat Kosovare

Shkarko >>

Pasojat e shkurtimeve të vende të punës në shërbimin civil kosovar në jetën e grave

Pasojat e shkurtimeve të vende të punës në shërbimin civil kosovar në jetën e grave

Shkarko >>

Auditimi i çështjeve gjinore në sistemin arsimor

Auditimi i çështjeve gjinore në sistemin arsimor

Shkarko >>

Monitorimi i Sigurisë në Kosovë nga Perspektiva Gjinore

Monitorimi i Sigurisë në Kosovë nga Perspektiva Gjinore

Shkarko >>

Monitorimi i zbatimit të Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Kundër Grave në Kosovë

Monitorimi i zbatimit të Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Kundër Grave në Kosovë

Shkarko >>

Monitorimi I Mundesive Të Barabarta Për Gratë dhe Burrat Në Kosovë

Monitorimi I Mundesive Të Barabarta Për Gratë dhe Burrat Në Kosovë

Shkarko >>

Indikatorët për monitorimin e situatës së tanishme në Kosovë përkitazi me dhunën kundër grave

Indikatorët për monitorimin e situatës së tanishme në Kosovë përkitazi me dhunën kundër grave

Shkarko >>

Dhuna kundër grave

Dhuna kundër grave

Shkarko >>

Si votojnë gratë në Kosovë (2005)

Si votojnë gratë në Kosovë (2005)

Shkarko >>
Koha për gratë

KOHA PËR GRATË 2021

KOHA PËR GRATË 2021

Shkarko >>

Koha për Gratë 2020

Koha për Gratë 2020

Shkarko >>

Koha për Gratë 2019

Koha për Gratë 2019

Shkarko >>

Koha për Gratë 2018

Koha për Gratë 2018

Shkarko >>

Koha për Gratë 2017

Koha për Gratë 2017

Shkarko >>

Koha për Gratë 2016

Koha për Gratë 2016

Shkarko >>

Koha për Gratë 2014

Koha për Gratë 2014

Shkarko >>

Koha për Gratë 2013

Koha për Gratë 2013

Shkarko >>

Koha për Gratë 2012

Koha për Gratë 2012

Shkarko >>

Koha për Gratë 2011

Koha për Gratë 2011

Shkarko >>

Koha për Gratë 2008

Koha për Gratë 2008

Shkarko >>
Udhëzues

Doracak për gjininë dhe mjedisin

Doracak për gjininë dhe mjedisin

Shkarko >>

Përfshirja e Perspektivës Gjinore në Praktikë

Përfshirja e Perspektivës Gjinore në Praktikë

Shkarko >>

Barazia gjinore në anëtarësimin në BE - Udhëzues për Avokim

Barazia gjinore në anëtarësimin në BE - Udhëzues për Avokim

Shkarko >>
Broshura

Dhuna në baza gjinore

Dhuna në baza gjinore

Shkarko >>

STRATEGJIA PËR BARAZINË GJINORE

STRATEGJIA PËR BARAZINË GJINORE

Shkarko >>

Lista kontrolluese per eliminimin e ngacmimit

Lista kontrolluese per eliminimin e ngacmimit

Shkarko >>

Hapat për realizimin e një analize gjinore

Hapat për realizimin e një analize gjinore

Shkarko >>

Ngacmimi Seksual në Vendin e Punës

Ngacmimi Seksual në Vendin e Punës

Shkarko >>

Survey on perceptions of gender equality and violence against women

Survey on perceptions of gender equality and violence against women

Shkarko >>