Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


Tryeza të Rumbullakëta për Prezentimin e të gjeturave të hulumtimit

QKSGJ ka organizuar dhe koordinuar 5 takime/ tryeza të rumbullakëta për ti diskutuar të gjeturat
kryesore të hulumtimit “Gratë në Pozita të Larta Vendimmarrëse në Sektorin Publik dhe Partitë
Politike”. Përveq të gjeturave të hulumtimit, në takime janë diskutuar edhe sfidat që kanë të bëjnë me
qasjen e grave në vendimarrje në institucionet publike në komunat përkatëse dhe respektimin e Ligjit
për Barazi Gjinore në këto institucione.
Në takime kanë qenë të ftuar 15 pjessëmarrës, gra dhe burra që janë aktivistë, zyrtarë në institucione
publike, pjesëtarë të forumeve për të drejtat e njeriut si dhe gra dhe burra të papunësuar.
Këto takime janë mbajtur në komunat sin ë vijim: Rahovec, Suharekë, Malishevë, Prizren dhe në
Mamushë