Feminizmi, solidariteti dhe rezistenca e grave në Kosovë


Shfaqja "Jam Burr!"


Perspektiva gjinore në tekstet shkollore


Ngacmimi seksual në vendin e punës në Kosovë


Fushata zgjedhore nga aspekti gjinor


Ndarja e granteve të vogla


Trajnim Lidershipi për Gratë e Reja


Debate me Studentë


Përfaqësimi gjinor në shoqërinë civile dhe sektorin privat


Përmirësimi i Llogaridhënies për Barazi Gjinore në Vendimmarrje


Të tjera