Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


Fuqizimi i të drejtave të barabarta pronësore të grave në Kosovë

Qëllimi i projektit është të fuqizojë të drejtat pronësore të grave dhe të punoj në ngritjen e vetëdijes të aspektit ligjor së komuniteteve të ndryshme. Projekti synon të krijojë një shoqëri të ndjeshme gjinore duke ndryshuar qëndrimet dhe sjelljet e shoqërisë në lidhje me të drejtat e grave në trashegimi.

Ky projekt zbatohet nga QKSGJ nën programin Angazhim për Barazi - E4E, i financuar nga USAID dhe i menaxhuar nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim - ATRC.