Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


Parandalimi i dhunës me bazë gjinore përmes edukimit dhe Ndërgjegjësimit

Projekti “Parandalimi i dhunës me bazë gjinore përmes edukimit dhe ndërgjegjësimit” është i mbështetur nga Komisioni i BE-së dhe i zbatuar nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ) në partneritet me Solidar Suisse.

Projekti, përmes një angazhimi aktiv trevjeçar do të angazhohet: Të kundërshtojë dhe parandalojë të gjitha format e dhunës me bazë gjinore në shoqërinë kosovare përmes edukimit dhe ngritjes së vetëdijes dhe do të fokusohet në dy objektiva:

Objektivi 1: Rritja e ndërgjegjësimit në të gjithë komunitetin dhe publikun e gjerë se dhuna ndaj grave është një shkelje e të drejtave të njeriut dhe inkurajimi i çdo qytetari për ta sfiduar atë.
Objektivi 2: Promovimi i zbatimit të masave efektive për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave në nivel kombëtar dhe lokal.

Projektit do të adresojë drejtpërdrejt këto nevoja në mënyrën e mëposhtme:

Aktivitetet edukative dhe ngritjen e kapaciteteve:

  • Rritja e kapaciteteve të Mekanizmave Koordinues Komunal për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje për hartimin e planit të tyre trevjeçar të veprimit.
  • Organizimi i punëtorive të shumta për transmetimin e njohurive dhe aftësive në mediat lokale, portalet dhe zyrat komunale për informim se si të sigurohet një raportim i balancuar për çështjet e ndjeshme gjinore, me fokus të veçantë në dhunën me bazë gjinore.
  • Sesione informative me aktorët kryesorë (të rinj/student, mësues/profesorë, qendra të punës sociale) duke përfshirë mediat lokale, OSHC-të, autoritetet lokale, gazetarët se si të identifikojnë dhe parandalojnë GBV-në dhe diskriminimin.
  • Organizoni sesione trajnimi për anëtarët e qendrave të punës sociale, policinë e komunitetit të nivelit lokal dhe aktorë të tjerë mbi rritjen e njohurive mbi Procedurat Standarde të Operacionit për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje, sipas Konventës së Stambollit.

Hulumtimi dhe analiza:

  • Një studim bazë për parandalimin, dhunën me bazë gjinore, fuqizimin dhe/ose zbatimin e mekanizmave të paralajmërimit të hershëm lokal dhe ofrimin e shërbimeve për mbështetjen e viktimave në Kosovë.
  • Një studim përfundimtar mbi parandalimin, dhunën me bazë gjinore, zhvillimin dhe/ose zbatimin e mekanizmave të paralajmërimit të hershëm lokal dhe ofrimin e shërbimeve për mbështetjen e viktimave në Kosovë. Rezultati i studimit do të ndahet me të gjithë aktorët dhe politikëbërësit.

Informacioni, komunikimi dhe avokimi:

  • Aktivitetet e Avokimit të nivelit të lartë që kanë të bëjnë me dhunën me bazë gjinore me vendimmarrësit kryesorë dhe palët e interesuara.
  • Konferenca të nivelit të lartë që përfshijnë vendimmarrësit kryesorë dhe palët e interesuara, përfaqësues të komuniteteve të angazhuar në të Drejtat e Njeriut me fokus mbrojtjen e grave nga dhuna dhe abuzimi.