Rjetet

Qendra Kosovare Për Studime Gjinore është anëtare e rrjeteve dhe organizatave të ndryshme lokale dhe ndërkombatare, për më gjerësisht shih më poshtë:


Kosova Women’s Network (KWN)


Regional Women’s Lobby


Platforma CIVIKOS


Women’s Peace Coalition


Një ndër themeluesit e Roma, Ashkali and Egyptian Women’s Network


AtGENDER


The International Gender Policy Network