QKSGJ pjesëmarrëse e trajnimeve të mbajtura nga Shoqata e juristëve NormaMe 12 mars dhe 4 prill QKSGJ mori pjesë në trajnimet e mbajtura nga Shoqata e Juristëve Norma.

Trajnimet ishin aktivitete të projektit "Përkrahja për iniciativat avokuese të organizatave të shoqërisë civile për zbatimin e strategjisë kombëtare për dhunën në familje dhe eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave në përputhje me Konventën e CEDAW dhe Konventën e Stambollit".