Open letter to the media service providers: Prohibition of hate languageThe Independent Media Commission, the Agency for Gender Equality and Kosovar Gender Studies Center have sent an open letter to the media to ban the promotion of hate speech.

Komisioni i Pavarur i Mediave, Agjencia për Barazi Gjinore dhe Qendra Kosovare për Studime Gjinore i kanë dërguar letër të hapur mediave vizuele për ndalimin e promovimin e gjuhës së urrejtjes.

You can read the letter (in Albanian) in the link below.